Grundejerforeningen Elleparken

Aktuelt

Der er pt. følgende aktuelle informationer fra bestyrelsen:

Nyt om krydset

Grundejerforeningen har modtaget nye information ang. kommunens planer for en ombygning af krydset:

Lille Elstedvej: Vejen sideudvides mod vest og der etableres en lang midterhelle + afmærkning for at gøre opmærksom på krydset. Der opsættes skilte.

Elstedvej/Elleparken: Der etableres bedre forhold for gående og cyklende. Der etableres port overkørsel ind til Elleparken.

Mobilitet arbejder på at få aftalerne i hus med overtagelse af arealet som skal bruges til vejudvidelsen. Når disse aftaler er modtaget, vil arbejdet med etableringen starte op.

Se vedlagte skitse:

Høringssvar ang. omklassificering af stamvej

Bestyrelsen har udarbejdet følgende tilbagemelding til kommunen i forbindelse med den planlagte omklassificering af Elleparken (:stamvejen) til privat fællesvej: